ประกาศสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ( องค์กรสาธารณประโยชน์ ) ฉบับที่ ๐๐๕ / ๒๕๖๓ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางให้ความช่วยเหลือสมาชิกสมาคมผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากไวรัสโคโรนา หรือ COVID ๒๐๑๙ ลงทะเบียน เพื่อรับการช่วยเหลือ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคม หมวดที่ ๓ การดำเนินกิจการสมาคม ข้อ๑๘ คณะกรรมการบริหารสมาคม ให้ออกประกาศสมาคมได้ และมติที่ประชุมให้สมาคมช่วยเหลือสมาชิกผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัส โคโรนา หรือ COVID ๒๐๑๙ ซึ่งทางสมาคม ขอเรียนให้สมาชิกสมาคมทราบว่า ในสภาวะการในปัจจุบันได้มีไวรัสโคโรนา หรือ COVID ๒๐๑๙ มีการระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลก และในประเทศไทยก็มีการระบาดและมีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว มากกว่า ๒,๐๐๐ กว่าคน แล้วยังมีผู้เสียชีวิต จากการติดเชื้อโรคดังกล่าวด้วย โดยรัฐบาลและภาครัฐส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศให้สถานประกอบการของเอกชนบางส่วนปิดทำการรวมทั้งโรงเรียน สถานการศึกษา ทำการหยุดการเรียนการสอน และประกาศใช้ พรก.ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ทั้งรัฐบาลได้ออกกฎระเบียบห้ามมิให้ประชาชน มีการรวมตัวกันหรืออยู่กันเป็นกลุ่ม ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคมีการแพร่กระจายติดต่อกัน โดยคณะกรรมการมีความเป็นห่วงสมาชิกสมาคม ที่ทำให้สมาชิกสมาคมที่ประกอบอาชีพอิสระ หรือเป็นพนักงานประจำสถานประกอบการดังกล่าว ได้รับผลกระทบ เนื่องจากต้องหยุดทำงานไว้ก่อน ตามประกาศของรัฐบาล หรือหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ทำให้ขาดรายได้ที่จะใช้จ่ายในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ในการดำรงชีพ ดังนั้นสมาคม จึงให้สมาชิกสมาคมที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา หรือ COVID ๒๐๑๙ ตามประกาศของภาครัฐ ให้แจ้งความประสงค์ต่อสมาคม เพื่อขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งทางสมาคมจะได้พิจารณามอบถุงยังชีพ ให้สมาชิกสมาคมต่อไป ( เฉพาะสมาชิกสมาคมที่ได้รับผลกระทบเท่านั้น ) โทร ๐๔๕-๖๔๔๘๕๔ , มือถือ๐๖๕-๑๒๐๙๓๗๓ และ ๐๙๓-๖๒๗๒๘๑๑ จึงออกประกาศมาเพื่อทราบทั่วถึงกัน จึงประกาศมาเพื่อทราบ …………………………………………………… นายอัมพร กัณหาบุตร ( นายกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ )…