เรื่อง ให้แจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจากสมาคม

ที่ สพศก.๐๐๖/๒๕๖๕                       

อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ ๗ รอบพระชนมพรรษา

สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ 

๓๓๐ หมู่ที่ ๕ ซอย ๔ ชุมชนหนองคู ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ  ๓๓๐๐๐      

วันที่ ๒๒ มกราคม  ๒๕๖๕

เรื่อง ให้แจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจากสมาคม

เรียน สมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

                  ตามที่สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ  กำหนดให้สมาชิกสมาคมแจ้งความประสงค์ขอทุน การศึกษาให้ตนเองและบุตร   โดยเริ่มตั้งแต่วันทำการของสมาคม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. จนถึง วันที่ 31 ม.ค. 65 (หมดเขต)  ของทุกปีนั้น  ขอเรียนสมาชิกสมาคมว่าสมาคมขยายวันแจ้งความประสงค์ขอรับการศึกษาให้ตนเองและบุตร ออกไป  จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 หากพ้นเวลาที่กำหนดไว้  ถือว่าสมาชิกสมาคมไม่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษาจากสมาคม

                                จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                   ขอแสดงความนับถือ       

                                                                       นายอัมพร   กัณหาบุตร

                                                                              นายกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

โทร. ๐๔๕-๖๔๔๘๕๔  โทรสาร. ๐๔๕-๖๔๔๘๒๔    มือถือ ๐๖๕-๑๒๐๙๓๗๓ , ๐๖๕-๑๒๐๙๓๗๓www.adps.or.th/wp-login.php