ภาพกิจกรรมออกบูธวันคนพิการสากลที่มหาวิทยาลับราชภัฏศรีสะเกษ วันที่ 20 ธันวาคม 2560

วันที่ 20 ธันวาคม 2560  นายอัมพร  กัณหาบุตร  , นายเผ็จ  ใบบุญ , นายทองใส  รุ่งแสง นางสุรินทร์  ไสยศรีจันทร์  , นายสมพงษ์  สุวพัฒน์ , นางเรียบ  แสงเพ็ง , นายวาล  คำเสียง นางสาวจุฑาลักษณ์   ทิมทอง , นางสาวอุษณา  เจือจันทร์ , นายชูน   แป้นจันทร์ , และ   นางอ่อนศรี   องค์ศิลป์   ได้ไปออกบูทและสาธิตการทำไม้กวาดจากดอกหญ้าในวันคนพิการสากล ประจำปี พ.ศ 2560 ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษจัดขึ้น ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดศรีสะเกษ

About admin admin 33 Articles
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 330 หมูที่ 5 ซอย 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 045-644854 โทรสาร 045-644824 มือถือ 093-6272811