ภาพกิจกรรมโครงการตามรอยยุคลบาทการเกษตรผสมผสานสู่การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการตามรอยยุคลบาทการเกษตรผสมผสานสู่การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 19-30 กันยายน 2560 ณ สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงินจำนวน 148,850 บาท  โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 30 คน

About admin admin 33 Articles
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 330 หมูที่ 5 ซอย 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 045-644854 โทรสาร 045-644824 มือถือ 093-6272811