ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสริมคนพิการเข้ามีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครั้งที่ 2)

โครงการส่งเสริมคนพิการเข้ามีส่วนร่วมทางสังคม เพื่อถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งจัดขึ้น ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2560  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นเงินจำนวน 143,800 บาท โดยมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน

About admin admin 33 Articles
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 330 หมูที่ 5 ซอย 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 045-644854 โทรสาร 045-644824 มือถือ 093-6272811