เอกสารการตั้งสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

ตราสัญญาลักษ์ใบประกาศนายทะเบียนจังหวัด 28 ม.ค. 45ใบย้ายจากชุมชนหนองยางมาชุมชนหนองคูใบย้ายจากโรงเรียนบ้านบุยาวไปชุมชนหนองคูใบอนุญาติจัดตั้งสมาคม 28 ธ.ค. 44ใบอนุญาติพระราชทานชื่ออาคารรายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบันใบอนุญาติจัดตั้งสมาคม 28 ธ.ค. 44 ใบประกาศนายทะเบียนจังหวัด 28 ม.ค. 45 ใบย้ายจากโรงเรียนบ้านบุยาวไปชุมชนหนองคู ใบย้ายจากชุมชนหนองยางมาชุมชนหนองคู รายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบัน ใบอนุญาติพระราชทานชื่ออาคาร

 

About admin admin 33 Articles
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 330 หมูที่ 5 ซอย 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 045-644854 โทรสาร 045-644824 มือถือ 093-6272811