เรื่องประกาศเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคม ประจำปี ๒๕๖๔

 เรื่องประกาศเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคม ประจำปี  ๒๕๖๔

สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ  ( องค์กรสาธารณประโยชน์ )

ฉบับที่ ๐๐๒ / ๒๕๖๔ วันที่  ๘ มกราคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับสมาคม หมวดที่ ๓ การดำเนินกิจการสมาคม 

ข้อ๑๘ และมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารสมาคม ให้ออกประกาศสมาคมได้

                 ตามสมาคมมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ จะจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคม ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔  ตามที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ทางสมาคม ขอเรียนให้สมาชิกสมาคมทราบว่า ในสภาวะการในปัจจุบันได้มี ไวรัสโคโรนา หรือ COVID ๑๙ ( 2019 ) มีการระบาดรอบใหม่ในประเทศไทยและมีการระบาดอย่างรุนแรงไปทั่วโลก และในประเทศไทยก็มีการระบาดและมีผู้ติดเชื้อไวรัสดังกล่าว มากกว่า ๙,๐๐๐ กว่าคน แล้วยังมีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคดังกล่าวมากขึ้นด้วย โดยรัฐบาลและภาครัฐส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศให้สถานประกอบการของเอกชนบางส่วนปิดทำการรวมทั้งโรงเรียน สถานการศึกษา  ทำการหยุดการเรียนการสอน และประกาศใช้ พรก.ในสภาวะฉุกเฉิน ๒๕๔๘ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นมา  ทั้งรัฐบาลได้ออกกฎระเบียบห้ามมิให้ประชาชน มีการรวมตัวกันหรืออยู่กันเป็นกลุ่ม ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคมีการแพร่กระจายติดต่อกัน

               จึงทำให้สมาคมไม่สามารถจะทำการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคม ในวันที่ ๑๘มกราคม ๒๕๖๔ ได้  จึงได้เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคม ออกไปโดยไม่มีกำหนด  

ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์การระบาดของโรคเข้าสู่สภาวะปกติ จะทำการกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมใหม่ และจะแจ้งให้สมาชิกสมาคมทราบในลำดับต่อไป

                                         

                                                                  จึงออกประกาศมาเพื่อทราบทั่วถึงกัน    

                                                                             นายอัมพร   กัณหาบุตร

                                                               (   นายกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ  )

About admin admin 33 Articles
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 330 หมูที่ 5 ซอย 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 045-644854 โทรสาร 045-644824 มือถือ 093-6272811