ประกาศ สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ( องค์กรสาธารณประโยชน์ ) ฉบับที่ ๐๐๔ / ๒๕๖๔ เรื่อง ให้สมาชิกสมาคมแจ้งความประสงค์รับเงินช่วยเหลือจากสมาคมช่วงไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 2019

ตามที่ได้มีโรคระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 2019 ระบาดอย่างรุนแรงในประเทศไทยและในจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อการดำรงชีพการประกอบอาชีพ มีความลำบากในการเดินทางไปมาเพื่อจะประกอบอาชีพนั้น ซึ่งโรคระบาดดังกล่าวทำให้มีผลกระทบโดยกว้างในสังคม โดยเฉพาะคนพิการที่มีความลำบากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วได้รับผลกระทบและลำบากมากขึ้นกว่าเดิม
ดังนั้นสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ โดยมติกรรมการมีมติให้ช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกสมาคมที่เป็นคนพิการ คนละ ๕๐๐ บาท จึงให้สมาชิกสมาคมแจ้งความประสงค์พร้อมหมายเลขบัญชี ธนาคาร ของสมาชิก เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือดังกล่าวได้โดยติดต่อกับเจ้าหน้าที่สมาคม ที่เบอร์ ๐๔๕-๖๔๔๘๕๔ , มือถือ ๐๖๕-๑๒๐๙๓๗๓ ,๐๙๓-๖๒๗๒๘๑๑ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐กันยายน 2564 จึงออกประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วถึงกัน ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ ( นายอัมพร กัณหาบุตร ) ( นายกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ) โทร. ๐๔๕-๖๔๔๘๕๔ , ๐๘๑-๕๕๐๖๗๕๙ โทรสาร. ๐๔๕-๖๔๔๘๒๔ มือถือ ๐๙๓-๖๒๗๒๘๑๑ www.adps.or.th/wp-login.php

About admin admin 33 Articles
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 330 หมูที่ 5 ซอย 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 045-644854 โทรสาร 045-644824 มือถือ 093-6272811

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*