เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรธิดาสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ สพศก.๐๐๓๘/๒๕๖๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติครบ ๗ รอบพระชนมพรรษา สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ศูนย์การศึกษา และฝึกอาชีพคนพิการ (องค์กรสาธารณประโยชน์) ๓๓๐ หมู่ที่ ๕ ชุมชนหนองคู ซ. ๔ ต.หนองครก อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาสำหรับสมาชิกและบุตรธิดาสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ เรียน สมาชิกสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ตามที่สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดให้มีการมอบทุนการศึกษา ให้กับสมาชิกสมาคมฯและบุตรธิดาของสมาชิกเป็นประจำทุกปี โดยทำการมอบทุนการศึกษาให้สมาชิกและบุตรธิดา ครอบครัวละ ๑ ทุน ดังนั้นภาคเรียนการศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๖๕ /๒๕๖๖ นี้ ให้สมาชิกสมาคมแจ้งความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ในวันเวลาทำการสมาคมฯตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. โทร ๐๔๕-๖๔๔๘๕๔ มือถือ ๐๖๕-๑๒๐๙๓๗๓, ๐๙๓-๖๒๗๒๘๑๑ ทั้งนี้สมาคมขอเรียนให้สมาชิกสมาคมได้ทราบว่า สมาชิกสมาคมที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี และเลือกตั้งนายกสมาคม ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ให้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาได้ทั้งหมด ซึ่งเป็นการอนุโลมผ่อนผันให้เป็นปีสุดท้าย สำหรับสมาชิกสมาคมที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมและเลือกตั้ง ดังนั้นในคราวประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งต่อไป ขอให้สมาชิกสมาคมให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมร่วมกิจกรรมกับทางสมาคม เพราะหลังจากการมอบทุนการศึกษา ภาคเรียนการศึกษา ปี ๒๕๖๕ /๒๕๖๖ เสร็จสิ้นลง สมาคมจะบังคับใช้ระเบียบว่าด้วยสวัสดิการของสมาชิกอย่างเคร่งคัด กล่าวคือสมาชิกสมาคมท่านใดไม่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี จะไม่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการใดๆจากทางสมาคม อันหนึ่งสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษจัดทำโครงการสานฝันวันสู่ชาวชาวคนพิการศรีสะเกษ ครั้งที่ ๒ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งโดยมี รางวัลชนะเลิศถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด ๕,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศลำดับที่ 1 เงินสด ๔,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศลำดับที่ 2 เงินสด ๓,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท ค่าสมัครประกวดร้องเพลงคนละ ๑๐๐ บาท คนพิการที่เข้าร่วมโครงการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งจะได้รับค่าพาหนะคนละ ๓๐๐ บาท พร้อมอาหาร ๒ มื้อ เช้าและเที่ยง จะทำการประกวดร้องเพลงลูกวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ นี้ ณ ที่ทำการสมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอแสดงความนับถือ

นางสุรินทร์ ไสยศรีจันทร์

อุปนายกฝ่ายสวัสดิการ

\โทร. ๐๔๕-๖๔๔๘๕๔ โทรสาร. ๐๔๕-๖๔๔๘๒๔ มือถือ ๐๙๓-๖๒๗๒๘๑๑

About admin admin 33 Articles
สมาคมคนพิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้ง 330 หมูที่ 5 ซอย 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 โทร 045-644854 โทรสาร 045-644824 มือถือ 093-6272811

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*